• TopStripes

Yn ôl i’r Dechrau

Camddefnyddio Sylweddau a bod yn gaeth iddynt

FRANK
Cefnogaeth, cyngor, cwnsela a gwybodaeth gyfrinachol am ddim i unrhyw un sy’n cael ei effeithio gan gamddefnyddio cyffuriau.
APB
Mae’r ABP yn bodoli i sicrhau bod anghenion sy’n gysylltiedig â chamddefnyddio sylweddau ym Mro Morgannwg a Chaerdydd yn cael eu diwallu.
E Das

Entry to Drug & Alcohol Services

I bobl sy’n newydd i driniaeth ar gyfer camddefnyddio sylweddau, a chymorth i: unigolion, yn ogystal ag aelodau o’u teulu a gofalwyr sydd eisiau arweiniad a chymorth.
Meic
Ni yw’r llinell gymorth eiriolaeth, gwybodaeth a chyngor i blant yng Nghymru. Os yw eich bywyd mewn dryswch neu os oes gennych broblem ac mae angen i chi siarad â rhywun, mae Meic yma i chi.
AA
Os oes angen help arnoch gyda phroblem yfed, ffoniwch y llinell gymorth genedlaethol AM DDIM ar 0800 9177 650 neu cysylltwch â ni trwy e-bostio: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
AddAction
Mae Addaction yn cefnogi oedolion, plant ac oedolion ifanc a phobl hŷn i wneud newidiadau ymddygiadol cadarnhaol. P’un a yw gydag alcohol, cyffuriau, neu iechyd meddwl a lles.
NHS
Gwybodaeth am sut i drechu caethiwed.
DewisCymru
Dewis Cymru yw Y man ar gyfer gwybodaeth lles yng Nghymru.
GA
Mae Gamblers Anonymous yn grŵp o ddynion a menywod sy’n rhannu eu profiadau, eu cryfderau a’u gobeithion â’i gilydd a allai datrys eu problemau cyffredin a helpu eraill i wneud yr un peth.
BeatingAddictions
Gwybodaeth ac adnoddau ar sut i guro bod yn gaeth i rywbeth.
SmokeFree
Rhwydwaith cymorth gyda gwybodaeth ac adnoddau am sut i roi'r gorau i ysmygu.
Adfam
Gwella cefnogaeth i deuluoedd yr effeithir arnynt gan gyffuriau ac alcohol.
TurningPoint
Yn cynnig gwybodaeth, cefnogaeth a gwasanaethau i bobl yn dioddef materion cyffuriau ac alcohol, problemau iechyd meddwl ac anableddau dysgu.
Release
Mae Release yn ganolfan genedlaethol o arbenigedd ar gyffuriau a chyfraith cyffuriau. Mae’n cynnig gwybodaeth a chyngor arbenigol heb farnu am ddim am faterion yn ymwneud â defnyddio cyffuriau a chyfraith cyffuriau.
Norwood
Gwybodaeth, addysg a chefnogaeth i bobl sy’n gaeth i gyffuriau, alcohol a gamblo.
SexAA
Mae Sex and Love Addicts Anonymous ar agor i unrhyw un sy’n gwybod bod ganddo broblem gyda chaethiwed i ryw neu sy'n meddwl bod ganddo broblem.
YouthHealthTalk
Mae Health Talk yn wefan lle gallwch gael gwybod am brofiadau cyffuriau ac alcohol, trwy wrando ar bobl yn rhannu eu straeon personol ar ffilm.
TheAlliance
Sefydlwyd The Alliance ym 1999 gan grŵp o weithwyr proffesiynol a phobl sydd wedi defnyddio gwasanaethau trin cyffuriau sy'n gweithio ynghyd yn gydradd i wella ansawdd ac argaeledd triniaeth yn y DU.
Cyngor a Chymorth i Deuluoedd Caerdydd
Mae Cyngor a Chymorth i Deuluoedd Caerdydd yn cynnig ystod o wybodaeth, cyngor a chymorth i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd yng Nghaerdydd.
  • MindHub BannerBase

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.