• TopStripes

Yn ôl i’r Dechrau

Iselder/ Teimlo’n Isel

Mind
Gall y Mind Infoline eich helpu i ddod o hyd i gefnogaeth a gwybodaeth. Gall staff edrych am eich gwasanaeth Mind lleol, a rhoi manylion i chi ar gefnogaeth leol arall.
DepressionAlliance
Ffôn: 0845 123 2320 Gwybodaeth a chefnogaeth i unrhyw un sy’n cael ei effeithio gan iseldir.
BABCP
Mae Cymdeithas Seicotherapi Ymddygiadol a Gwybyddol Prydain (BABCP) yn lle i ddod o hyd i therapydd ymddygiadol.
YoungMinds
Gwybodaeth am ymdopi ag iseldir.
DepressionUK
Sefydliad hunangymorth yn cynnwys unigolion a grwpiau lleol.
Samaritans
Cefnogaeth emosiynol i unrhyw un sy’n teimlo’n drist, sy’n dioddef gofid neu sy’n cael trafferth yn ymdopi. Ffôn: 116 123 (24/7 - FREE).
CarersUK
Ffôn: 0808 808 7777 Gwybodaeth a chyngor am yr holl agweddau ar ofalu.
NICE

National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)

Canllawiau ar driniaethau ar gyfer iseldir.
ICNM

The Institute for Complementary and Natural Medicine (ICNM)

Yn cynnig rhestr o ymarferwyr proffesiynol.
Meic
Ni yw’r llinell gymorth eiriolaeth, gwybodaeth a chyngor i blant yng Nghymru. Os yw eich bywyd mewn dryswch neu os oes gennych broblem ac mae angen i chi siarad â rhywun, mae Meic yma i chi.
UKCP

UK Council for Psychotherapy

Cofrestr wirfoddol o seicotherapyddion cymwys.
YouthHealthTalk
Ffilmiau ac adnoddau i helpu gydag iseldir a theimlo’n isel.
Kooth
Mae Kooth.com yn wasanaeth cwnsela ar-lein cyfrinachol a dienw i bobl ifanc 11-19 oed. Gallwch chi siarad â chwnselydd am unrhyw beth sy’n eich poeni ni waeth a yw’n fach neu’n fawr.
TrosGynnalPlant
Ydych chi’n byw yng Nghaerdydd? Ydych chi rhwng 11-19 oed ac â phroblem iechyd meddwl neu emosiynol?
RC Psych

Royal College of Psychiatrists

Gwybodaeth ac adnoddau am iseldir i bobl ifanc.
TimeBank
Yn trefnu cynlluniau gwirfoddoli ar gyfer help ar y cyd.
DewisCymru
Dewis Cymru yw Y man ar gyfer gwybodaeth lles yng Nghymru.
CAVAMH
Mae Cadarn yn darparu ymyriadau sydd wedi’u targedu i blant, pobl ifanc a theuluoedd yng Nghaerdydd, o ran eu hiechyd a’u lles emosiynol.
Bipolar
Rydyn ni yma i helpu. Mae gan ein Gwasanaeth Ieuenctid brosiectau gwahanol sy’n addas i’ch anghenion wrth ichi symud o blentyndod i ddod yn berson ifanc, a dod yn oedolyn.
TAF
Mae’r Tîm o Amgylch y Teulu (TAT) yn bwriadu gweithio gyda theuluoedd i’w helpu i nodi eu cryfderau a’u hanghenion a gwneud eu cynlluniau eu hunain i’w harwain at eu nodau.
Counselling
Ffôn: 01455 88 33 00 (Ymholiadau Cyffredinol) I ddod o hyd i therapydd.
Place2Be
Mae Place2Be yn cynnig gwasanaethau emosiynol a therapiwtig mewn ysgolion cynradd ac uwchradd, yn adeiladu gwydnwch plant trwy siarad, gwaith creadigol a chwarae.
HATW
Sefydliad nid er elw yw Heads Above The Waves sy’n codi ymwybyddiaeth o iselder a hunan-niweidio ymysg pobl ifanc. Rydym yn hybu ffyrdd positif a chreadigol o ddelio â’r dyddiau drwg.
Cyngor a Chymorth i Deuluoedd Caerdydd
Mae Cyngor a Chymorth i Deuluoedd Caerdydd yn cynnig ystod o wybodaeth, cyngor a chymorth i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd yng Nghaerdydd.
  • MindHub BannerBase

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.