• TopStripes

Yn ôl i’r Dechrau

Meddyliadau Hunanladdol

Kooth
Mae Kooth.com yn wasanaeth cwnsela ar-lein cyfrinachol a dienw i bobl ifanc 11-19 oed. Gallwch chi siarad â chwnselydd am unrhyw beth sy’n eich poeni ni waeth a yw’n fach neu’n fawr.
Meic
Ni yw’r llinell gymorth eiriolaeth, gwybodaeth a chyngor i blant yng Nghymru. Os yw eich bywyd mewn dryswch neu os oes gennych broblem ac mae angen i chi siarad â rhywun, mae Meic yma i chi.
DepressionAlliance
Gwybodaeth a chymorth i unrhyw un sy’n cael ei effeithio gan iseldir.
BABCP
Gall Cymdeithas Seicotherapi Ymddygiadol a Gwybyddol Prydain (BABCP) roi manylion am therapyddion wedi'u hachredu.
PsychSociety
Yn creu cyfeirlyfr o seicolegwyr siartredig.
Papyrus
Cyngor i bobl ifanc sydd mewn perygl o hunanladdiad. Ffôn: 08000 684 141 E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Neges Destun: 07786 209697
Place2Be
Mae Place2Be yn cynnig gwasanaethau emosiynol a therapiwtig mewn ysgolion cynradd ac uwchradd, yn adeiladu gwydnwch plant trwy siarad, gwaith creadigol a chwarae.
SANE
Elusen â phwrpas i atal stigma a newid iechyd meddwl am byth. Ffôn: 0300 304 7000
HVN

Hearing Voices Network

Grŵp cymorth yn cynnig gwybodaeth, cymorth a dealltwriaeth i bobl sy’n clywed lleisiau a’r rhai sy’n eu cynorthwyo.
CALL

Community Advice & Listening Line (CALL)

Cymorth emosiynol a gwybodaeth am iechyd meddwl i bobl Cymru.
CAVAMH
Mae Cadarn yn darparu ymyriadau sydd wedi’u targedu i blant, pobl ifanc a theuluoedd yng Nghaerdydd, o ran eu hiechyd a’u lles emosiynol.
TAF
Mae’r Tîm o Amgylch y Teulu (TAT) yn bwriadu gweithio gyda theuluoedd i’w helpu i nodi eu cryfderau a’u hanghenion a gwneud eu cynlluniau eu hunain i’w harwain at eu nodau.
DewisCymru
Dewis Cymru yw Y man ar gyfer gwybodaeth lles yng Nghymru.
Samaritans
Cefnogaeth 24-awr i unrhyw un sy’n dioddef gofid, anobaith neu feddyliadau hunanladdol. Ffôn: 116 123 (24/7 - FREE)
TrosGynnalPlant
Ydych chi’n byw yng Nghaerdydd? Ydych chi rhwng 11-19 oed ac â phroblem iechyd meddwl neu emosiynol?
BACP
I therapyddion ac ymarferwyr yn eich ardal.
Cyngor a Chymorth i Deuluoedd Caerdydd
Mae Cyngor a Chymorth i Deuluoedd Caerdydd yn cynnig ystod o wybodaeth, cyngor a chymorth i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd yng Nghaerdydd.
  • MindHub BannerBase

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.