• TopStripes

Yn ôl i’r Dechrau

Newidiadau Tymer

BrokenRainbow
Yn cynnig cefnogaeth gyfrinachol i bobl LGBTQ+ sy’n dioddef cam-drin domestig, a’u ffrindiau a’u teulu.
Bipolar
Rydyn ni yma i helpu. Mae gan ein Gwasanaeth Ieuenctid brosiectau gwahanol sy’n addas i’ch anghenion wrth ichi symud o blentyndod i ddod yn berson ifanc, a dod yn oedolyn.
AA
Rhaglen gymorth a arweinir gan gyfoedion sy’n dilyn 12 o gamau i’ch cynorthwyo i atal yfed.
Meic
Ni yw’r llinell gymorth eiriolaeth, gwybodaeth a chyngor i blant yng Nghymru. Os yw eich bywyd mewn dryswch neu os oes gennych broblem ac mae angen i chi siarad â rhywun, mae Meic yma i chi.
BeMindful
Gwybodaeth am ymwybyddiaeth ofalgar a lleihau pwysau trwy ymwybyddiaeth ofalgar (MBSR). Canllawiau ar sut i ddysgu ymwybyddiaeth ofalgar, gan gynnwys rhestr o gyrsiau.
CAVAMH
Mae Cadarn yn darparu ymyriadau sydd wedi’u targedu i blant, pobl ifanc a theuluoedd yng Nghaerdydd, o ran eu hiechyd a’u lles emosiynol.
RESPECT
Gwybodaeth a chefnogaeth i bobl sy’n pryderu am eu hymddygiad treisiol neu ymosodol tuag at anwyliaid.
DewisCymru
Dewis Cymru yw Y man ar gyfer gwybodaeth lles yng Nghymru.
MindTools
Gwybodaeth am bynciau gan gynnwys rheoli pwysau a phendantrwydd.
BACP
Gwybodaeth a manylion am ymarferwyr wedi’u hachredu.
Cruse
Elusen yn cynnig gwybodaeth a chefnogaeth ar ôl i rywun rydych yn ei adnabod farw.
MoodGym
Gwefan am ddim lle gallwch ddysgu therapi gwybyddol ymddygiadol a chael help i ddysgu sut i ddelio â dicter.
MoodPanda
Dyddiadur teimladau ar-lein am ddim.
MoodJuice
Canllaw ar-lein am ddim gan y GIG.
MensAdviceLine
Llinell gymorth gyfrinachol i’r holl ddynion (p’un a ydynt mewn perthynas heterorywiol neu o’r un rhyw) sy’n dioddef trais domestig gan gyn-bartner neu bartner presennol.
Samaritans
Cefnogaeth 24-awr i unrhyw un sy’n dioddef gofid, anobaith neu feddyliadau hunanladdol. Ffôn: 116 123 (24/7 - FREE)
TurningPoint
Yn cynnig gwasanaethau i bobl â phroblemau cyffuriau, alcohol ac iechyd meddwl.
Neon
Offer ar-lein am ddim i helpu chi i weithio trwy wrthdaro a'ch helpu i archwilio eich proses feddwl.
Cyngor a Chymorth i Deuluoedd Caerdydd
Mae Cyngor a Chymorth i Deuluoedd Caerdydd yn cynnig ystod o wybodaeth, cyngor a chymorth i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd yng Nghaerdydd.
  • MindHub BannerBase

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.