• TopStripes

Yn ôl i’r Dechrau

Pyliau o Banig, Straen a Phryder

AnxietyCareUK
Yn helpu pobl i adfer o anhwylderau pryder.
GOV UK
Mae’r Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd yn gyfrifol am reoleiddio'r holl feddyginiaeth a dyfeisiau meddygol yn y DU.
BABCP
Mae Cymdeithas Seicotherapi Ymddygiadol a Gwybyddol Prydain (BABCP) yn rhoi manylion am therapyddion therapi gwybyddol ymddygiadol wedi'u hachredu.
BACP
Yn cynnig gwybodaeth am gwnsela a therapi. Gweler chwaer-wefan Cymdeithas Seicotherapi Ymddygiadol a Gwybyddol Prydain, itsgoodtotalk.org.uk, i ddod o hyd i therapydd sy’n agos atoch.
DewisCymru
Dewis Cymru yw Y man ar gyfer gwybodaeth lles yng Nghymru.
AnxietyUK
Cefnogaeth, cymorth a gwybodaeth i’r rhai sydd ag anhwylderau pryder.
Kooth
Mae Kooth.com yn wasanaeth cwnsela ar-lein cyfrinachol a dienw i bobl ifanc 11-19 oed. Gallwch chi siarad â chwnselydd am unrhyw beth sy’n eich poeni ni waeth a yw’n fach neu’n fawr.
NICE
Gwybodaeth a chanllawiau clinigol am driniaethau wedi’u hargymell ar gyfer gwahanol gyflyrau, gan gynnwys anhwylderau pryder.
CCBT

Fear Fighter

Rhaglen therapi gwybyddol ymddygiadol ar gyfrifiadur ar gyfer trin panig a ffobias.
Meic
Ni yw’r llinell gymorth eiriolaeth, gwybodaeth a chyngor i blant yng Nghymru. Os yw eich bywyd mewn dryswch neu os oes gennych broblem ac mae angen i chi siarad â rhywun, mae Meic yma i chi.
CAVAMH
Mae Cadarn yn darparu ymyriadau sydd wedi’u targedu i blant, pobl ifanc a theuluoedd yng Nghaerdydd, o ran eu hiechyd a’u lles emosiynol.
NHS
Defnyddiwch beiriant chwilio'r GIG i ddod o hyd i wasanaethau therapyddion seicolegol sy’n agos atoch chi.
NoPanic
Ffôn: 08449 674 848 (10am–10pm) Yn cynnig llinell gymorth, rhaglen gam wrth gam, a chefnogaeth i'r rhai sydd ag anhwylderau pryder.
ICNM

Institute for Complementary and Natural Medicine (ICNM)

Yn cynnig rhestr o ymarferwyr meddygaeth cyflenwol proffesiynol.
NoMorePanic
Yn cynnig gwybodaeth, cefnogaeth a chyngor i'r rhai sydd ag anhwylder panig, pryder, ffobias ac OCD, gan gynnwys fforwm ac ystafell sgwrsio.
TAF
Mae’r Tîm o Amgylch y Teulu (TAT) yn bwriadu gweithio gyda theuluoedd i’w helpu i nodi eu cryfderau a’u hanghenion a gwneud eu cynlluniau eu hunain i’w harwain at eu nodau.
CMA

The Complementary Medical Association (CMA)

Yn cynnig rhestr o ymarferwyr meddygaeth cyflenwol proffesiynol a chyrsiau hyfforddi.
TurningPoint
Yn cynnig gwybodaeth, cefnogaeth a gwasanaethau i bobl sy’n dioddef problemau cyffuriau ac alcohol, problemau iechyd meddwl ac anableddau dysgu.
TrosGynnalPlant
Ydych chi’n byw yng Nghaerdydd? Ydych chi rhwng 11-19 oed ac â phroblem iechyd meddwl neu emosiynol?
NewSteps
Practis Hypnotherapi yw New Steps Therapy, sy’n trin plant (5+) ac oedolion ar gyfer amrywiaeth eang o faterion, fel gorbryder, problemau ymddygiadol, bwlio a hunan-barch/hyder.
TOPUK

Triumph Over Phobia (TOP UK)

Yn cynnig grwpiau therapi hunangymorth i’r rhai sydd ag OCD, ffobias ac anhwylderau pryder cysylltiedig.
Place2Be
Mae Place2Be yn cynnig gwasanaethau emosiynol a therapiwtig mewn ysgolion cynradd ac uwchradd, yn adeiladu gwydnwch plant trwy siarad, gwaith creadigol a chwarae.
Cyngor a Chymorth i Deuluoedd Caerdydd
Mae Cyngor a Chymorth i Deuluoedd Caerdydd yn cynnig ystod o wybodaeth, cyngor a chymorth i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd yng Nghaerdydd.
  • MindHub BannerBase

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.